Dofinansowanie UE

Grupa Medyczna Vertimed Zakrzewscy spółka jawna

Tytuł projektu: “Podniesienie dostępności i jakości usług w placówce zdrowia VERTIMED poprzez wdrożenie e-usług”

Cel główny projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną Vertimed mieszkańcom powiatu m.st. Warszawa poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcję transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

Cele szczegółowe projektu

1. Stworzenie infrastruktury informatycznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem narzędziowym i licencjami na moduły celem wdrożenia e-usług medycznych w placówce Vertimed.
2. Zwiększenie jakości i dostępności do usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego przez placówkę Vertimed poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego na zaawansowanych TIK.
3. Poprawa dostępu do oferty placówki Vertimed poprzez wdrożenie e-usług zdrowotnych obejmujących interakcję transakcyjną.

Wskaźniki produktu

1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt.
2. Przestrzeń dyskowa serwerowni – powiększona zostanie w wyniku projektu do 5 TB

Wskaźnik rezultatu

1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1 szt.


Całkowita wartość projektu 1 136 876,70 PLN
Kwota kwalifikowana 1 135 031,70 PLN
Kwota dofinansowania z UE 908 025,35 PLN