INFORMACJE DLA PACJENTA

1 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja pacjenta udostępniana jest zgodnie z przepisem rozdziału 7 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (dz.u. Z 2012 r. Poz. 159) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dz.u z 2010 r. Nr 252 poz. 1697 z późn. Zm.).

Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dz.u. Z 2012 r. Poz. 159):
1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (dz. U. Z 2012 r. Poz. 159).

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:
Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 5 zł,
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
Za sporządzanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zespół prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – 5 zł.

2 Informacja przed szczepieniem

Na wizytę przedszczepienną prosimy zgłosić się 10 minut wcześniej, w celu wypełnienia ankiety.

POBIERZ ANKIETĘ

POBIERZ Oświadczenie przechowywanie szczepionki

3 Informacja przed wizytą lekarską

Pacjent przed wizytą proszony jest o zgłoszenie się do recepcji z dowodem osobisty w celu weryfikacji uprawnień do korzystania ze świadczeń medycznych.

4 Pobyt w szpitalu a wizyta w przychodni

Pacjent lub jego opiekun  zobowiązani są o poinformowaniu recepcji oraz lekarza podczas wizyty o jednoczesnym pobycie w szpitalu.

5 Uprawnienia specjalne

Komunikat w sprawie zmian zasad udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.

Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna :

 • Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
 • „Art. 47c.
 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1–4.
 6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a–24c.”

 

GRUPY OSÓB O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH

Grupa Osób Zakres dodatkowych uprawnień
Inwalidzi wojenni (dokument uprawniający: „Książka inwalidy wojennego-wojskowego” wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51)
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Osoby represjonowane (dokument uprawniający: „Legitymacja osoby represjonowanej” wydana przez ZUS o symbolu Rw-52)
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.
Kombatanci (dokument uprawniający: „Zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych” wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Inwalidzi wojskowi (dokument uprawniający: „Książka inwalidy wojennego-wojskowego” wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51)
 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych, prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Uprawnieni żołnierze lub pracownicy tylko w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa dokument uprawniający: „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia)
 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
Weteran poszkodowany – w działaniach poza granicami państwa dokument uprawniający:
 • żołnierz – „Legitymacja weterana poszkodowanego”, wydaje Minister Obrony Narodowej
 • funkcjonariusz – „Legitymacja weterana poszkodowanego – funkcjonariusza”, wydaje Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych
 • funkcjonariusz ABW – „Legitymacja weterana poszkodowanego – funkcjonariusza ABW”, wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 1. korzystanie poza kolejnością z bezpłatnej pomocy psychologicznej wraz z najbliższymi członkami rodziny, udzielanej:
  • przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra ON w odniesieniu do weteranów poszkodowanych żołnierzy;
  • w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy;
  • w podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do weterana poszkodowanego funkcjonariusza ABW,
 2. umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności, określonej stosownie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,pokrywane z budżetu państwa (w dyspozycji MON, MSW i ABW)

Weteran poszkodowany – uprawniony do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa dokument uprawniający:

 

 • żołnierz – „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” wraz z „Legitymacją weterana poszkodowanego”, wydaje Minister Obrony Narodowej
 • funkcjonariusz – „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu – funkcjonariuszowi”, wydaje Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych
 • funkcjonariusz ABW – „Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”, wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych, świadczeń opieki zdrowotnej innych niż udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
 • prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe na czas trwania leczenia,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu z możliwością dofinansowania powyżej tej kwoty z budżetu państwa,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania od lekarza POZ,

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych (dokument uprawniający: „Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych” wydana przez ZUS)

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.

Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (dokument uprawniający: „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Zarząd Główny/Okręgowy PCK)

 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (dokument uprawniający: „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu” wydana przez Ministra Zdrowia)

 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządów

 • prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzonych przez zakład opieki zdrowotnej, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.

Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej (dokument uprawniający: „Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ”)

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6 Badania przed zabiegiem w szpitalu

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z § 12 ust. 8 rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej informujemy, iż w przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje.

7 Informacja o nieprzepisywaniu skierowań od lekarzy specjalistów oraz z prywatnych gabinetów lekarskich

Szanowny Pacjencie,

lekarze w ramach wizyt na NFZ nie przepisują skierowań oraz zleceń z prywatnych gabinetów lekarskich.

8 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
ul. Romera 4
02-784 warszawa

tel.:
22 643 04 97
22 641 72 80
22 643 04 99
602 680 196

9 Druk skargi, uwag, wniosków

Szanowny Pacjencie,

informujemy, iż druki skarg, uwag i wniosków dostępne są rejestracji

10 Listy oczekujących

Możliwości i sposób zapisywania się na listę oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej

Wpisu na listę oczekujących na świadczenia realizowane w poradniach specjalistycznych można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą osób trzecich od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00 w Rejestracji Grupy Medycznej Vertimed.

Lista oczekujących prowadzona jest zgodnie z przepisami Art.20 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielonew dniu zgłoszenia.

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia w dniach i godzinach pracy poradni/oddziału.

Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:
• numer na liście oczekujących,
• datę i godzinę wpisu,
• imię i nazwisko pacjenta,
• numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,
• adres pacjenta,
• numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,
• rozpoznanie lub powód przyjęcia,
• planowany termin udzielenia świadczenia
• imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.

Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:
• przypadek pilny – jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia
ze względu na dynamikę procesu chorobowegoi możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
• przypadek stabilny – to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń.Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania.Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym,niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje poradnię/oddział, odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście może być spowodowanetylko względami medycznymi.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej,a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, poradnia/oddział poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła przyjęciedo poradni/oddziału, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych np. urlop, pobyt w sanatorium lub medycznych np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby poradnia/oddział dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia poradni/oddziału w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia.W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekującychna to świadczenie.

11 Zasady zapisów

Zasady zapisów na porady i wizyty, z uwzględnieniem świadzceń udzielanych w warunkach domowych

1. Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.
2. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
3. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, wg kolejności zgłoszeń:
a) do lekarza POZ
• na dzień bieżący z podaniem godziny wizyty/porady,
• z wyprzedzeniem na określony termin, z podaniem daty i godziny wizyty/porady,
• na wizytę domową na dzień bieżący przyjmowane są z przyczyn organizacyjnych, godzinach rannych,
• na termin wizyty domowej w trybie planowanym zapisy prowadzi się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym i realizuje w miarę możliwości, z zachowaniem jak najkrótszego terminu;
b) do lekarzy specjalistów, opieki psychiatrycznej
• pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji, następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących;
• gdy termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy pacjent jest informowany o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ;
• w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu – telefonicznie.
4. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach zgodnie z art. 43 oraz art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), mają:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
• Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
• inwalidzi wojenni
• inwalidzi wojskowi
• kombatanci

12 Kierownictwo Vertimed

Osoby kierujące Grupą Medyczną Vertimed

Dariusz Zakrzewski – Właściciel

Magdalena Kozub – Dyrektor

13 Płatności

Drogi Pacjencie zwrotów gotówki dokonujemy jedynie w uzasadnionych przypadkach na podstawie dokumentu finansowego: paragonu, pokwitowania lub faktury.

Do pobrania:

Regulamin korzystania z odpłatnych świadczeń zdrowotnych

14 Regulamin wizyt komercyjnych psychologiczno psychiatrycznych

 1. Wizyty komercyjne nie podlegają refundacji w ramach
 2. Podpisanie kontraktu terapeutycznego z osobą prowadzącą sesje jest równoznaczne z akceptacją warunków terapii.
 3. Specjalista udziela informacji dotyczących Pacjenta jedynie po uprzednim dokonaniu formalności i wyrażeniu pisemnej zgody ze strony klienta.
 4. Pacjent reguluje płatność przed wizytą w recepcji przychodni.
 5. Formy płatność akceptowane przez Vertimed+ to : gotówka, karta płatnicza, Mediraty oraz przelew;
 6. Istnieje możliwość zakupu Pakietu wizyt w promocyjnej cenie.
 7. W przypadku rezygnacji lub chęci zmiany terminu spotkania mniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem wizyty Pacjent jest zobowiązany do uregulowania płatności tak jak w chwili odbycia terapii.
 8. Spóźnienie i nie pojawienie się na sesji bez uprzedzenia, uniemożliwia ubieganie się o zwrot należności.
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".