PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Oferujemy diagnostykę i leczenie psychologiczne dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Przeprowadzamy badania  rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Ze szczególnym uwzględnieniem:

Terapii dzieci ze spektrum autyzmu ,w tym osób z zespołem Aspergera.

Prowadzenia  terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Udzielenia pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych.

Prowadzenia  terapii z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi (lęk, nerwica, depresja).

Leczenia zaburzeń psychosomatycznych (bóle psychogenne).

Terapii dzieci z problemami przedszkolnymi, szkolnymi i w wieku dojrzewania.

Poradnictwo w kwestii adopcji oraz tematyki rozwodowej.

Udzielania porad wychowawczych dla opiekunów i rodziców młodych pacjentów.

Diagnozy przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych: dysleksja, dyskalkulia .

Terapii ręki oraz umiejętności grafomotorycznych.

Wykonywania badań indywidualnych sprawności umysłowych w oparciu między innymi o Skale Inteligencji Stanford-Binet5.

Diagnostyki w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym.

Konsultacje z psychologiem dziecięcym prowadzone są odpłatnie, według cennika.